FATTY AMIDE

产品名称 化学名称外观化学品安全技术说明书
FATTY AMIDE E芥酸酰胺粉末 SDS
FATTY AMIDE O-N油酸酰胺薄片 SDS

如果你需要附加说明,请通过问询表和我们联系 问询表

回到顶部