การบริหารจัดการสารเคมี


เครือคาโอ ควบคุมดูแลเคมีภัณฑ์หลากหลายประเภทเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรม คาโอได้พัฒนา “ระบบการบริหารจัดการสารเคมีแบบครบวงจร” และเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ภายใต้ระบบดังกล่าว คาโอมีการบริหารจัดการสารเคมีอย่างถูกต้องตามมาตรฐานเสมอมา รวมถึงการรับประกันถึงความปลอดภัย การรับประกันคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศต่าง ๆ
นอกจากนี้ คาโอได้พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการจัดการสารเคมีอย่างต่อเนื่อง โดยมี “คณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์โลกว่าด้วยการจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ (SAICM*1)” เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ในฐานะองค์กรแบบรวมกลุ่มซึ่งทำหน้าที่ออกแบบและดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการสารเคมีของคาโอ และยังมีการกำหนด “นโยบายส่งเสริมการผลักดันยุทธศาสตร์โลกว่าด้วยการจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ (SAICM)” ขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ตามการกำหนดแผนการบริหารจัดการสารเคมีที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีขึ้นมากมายและมีผลบังคับใช้ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวยังหมายรวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสารเคมี ข้อบังคับเกี่ยวกับ SDS และการติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่ต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน GHS*2 และข้อบังคับเกี่ยวกับสารที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เพื่อตอบสนองต่อกฎระเบียบอันเป็นมาตรฐานสากลดังกล่าว ธุรกิจเคมีภัณฑ์ของคาโอจึงได้ดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการสารเคมีดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทในการจัดหาผลิตภัณฑ์


การขึ้นทะเบียนสารเคมี

คาโอปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการใช้สารเคมี อาทิ ข้อกำหนด CSCL*3 คาโอปฏิบัติตามข้อกำหนด REACH*4 (กฎระเบียบของยุโรปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี) รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศปลายทางการผลิตและการส่งออกทั่วโลก


การประเมินความเสี่ยงของสารเคมี

ผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียนสารเคมีในประเทศต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์โลกว่าด้วยการจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ (SAICM) ถูกเก็บรวบรวมและบันทึกไว้ในรูปแบบของรายงานสรุปด้านความปลอดภัย GPS และเปิดเผยในส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์คาโอ เคมิคอล (Kao Chemicals) เมื่อพร้อมใช้งาน

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีตามแผนการผลักดันยุทธศาสตร์โลกว่าด้วยการจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ (SAICM) เราจึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการประเมินความเสี่ยงของเราเองขึ้นมา

ตามแนวทางที่กำหนดโดยสภาสมาคมเคมีระหว่างประเทศ (International Council of Chemical Associations - ICCA) คาโอมุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างแข็งขันในการประเมินความเสี่ยงของสารเคมี

โดยมีการเปิดเผยรายงานสรุปด้านความปลอดภัยสำหรับสารเคมีที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงผ่านกิจกรรม SAICM ของคาโอ

สืบเนื่องจากการลงทะเบียนสารเคมีในระบบ REACH (ระบบการขึ้นทะเบียนสารเคมีของสหภาพยุโรป) ข้อมูลด้านความปลอดภัยจึงเปิดเผยเป็นรายงานสรุปด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ของคาโอ


การจัดการสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

คาโอมุ่งมั่นบริหารจัดการสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์โดยจัดตั้งองค์กรซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายขาย ในฐานะหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Joint Article Management Promotion-consortium (JAMP) คาโอจึงสนับสนุนและส่งเสริมการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าผ่าน “chemSHERPA”*5 (แบบฟอร์มทั่วไปสำหรับลงรายการสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์) ที่ออกให้โดย JAMP


เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ที่สอดคล้องกับระบบ GHS และการติดฉลากผลิตภัณฑ์

หลายประเทศเริ่มใช้ระบบ GHS หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2549 (กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมและสุขอนามัยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับผลิตภัณฑ์ของคาโอเคมิคอลส์ เราสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการออกเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศญี่ปุ่นและข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศ รวมถึงการติดฉลากผลิตภัณฑ์


*1 SAICM: แนวทางเชิงกลยุทธ์ว่าด้วยการบริหารจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ
*2 GHS: ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก
*3 CSCL: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและกำกับดูแลการใช้สารเคมี โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการคือ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการประเมินสารเคมีและการควบคุมการผลิต ฯลฯ”
*4 REACH: การขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป
*5 chemSHERPA: รายงานการส่งข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีจำเพาะ

Page Top