ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

esg_top

esg_top

esg_top_sp

"ความยั่งยืนคือหนทางเดียว"

เราทำให้ธุรกิจเคมีภัณฑ์เติบโตผ่านแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ทั้งนี้เราทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ ผ่านวัฒนธรรม Yoki-Monozukuri นวัตกรรม และความพึงพอใจของลูกค้าและโลกของเราเป็นสำคัญ โดยการ

จัดหาวัสดุจำเป็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดหาทรัพยากรและวัตถุดิบที่เป็นการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชนผ่านการตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทานและการประสานความร่วมมือกับซัพพลายเออร์

ให้บริการโซลูชันเชิงนิเวศน์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมอย่างยั่งยืน ดำเนินงานวิจัยสำคัญ ๆ เพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมอันก้าวล้ำซึ่งช่วยให้มนุษยชาติตระหนักถึงการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นโดยการแก้ไขปัญหาทางสังคม

สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้ผู้คนพัฒนาตนเองในเรื่องความสะอาด ความงาม และสุขภาพผ่านผลิตภัณฑ์ของเราด้วยการส่งมอบบริการโซลูชันด้านสุขอนามัยและการดูแลผู้บริโภค

ช่วยให้โลกของเรามีสุขภาพที่ดีและสะอาดยิ่งขึ้นด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สามารถปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรน้ำ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รักษาสุขภาพของมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยการป้องกันมลภาวะทางน้ำและอากาศผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน

เคมีภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้ชีวิตสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้คน สังคม และโลกใบนี้

ธุรกิจเคมีภัณฑ์คาโอของเราได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและสังคมในด้านต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นจากแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ของสังคมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบ การผลิต การใช้งาน และการกำจัด ทั้งยังถูกนำมาใช้ในหลากหลายลักษณะ รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์อันจะนำไปสู่วิถีการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งกว่า ความมั่นคงและเสถียรภาพทางอาหารและการเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เพื่อความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และสนับสนุนเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดิจิทัลขั้นสูง สามารถชมตัวอย่างรูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราดังแผนภาพต่อไปนี้

Slide1

Slide1

Slide1

Slide2

Slide2

Slide2

Slide3

Slide3

Slide3

Slide4

Slide4

Slide4

Slide5

Slide5

Slide5

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลดการใช้พลังงาน

โลหะ: FOMESALINE – ลดการใช้พลังงาน
งานหล่อ: KAO LIGHTNER– ลดการใช้พลังงาน  
 

ลดของเสีย

งานหล่อ: EG RUNNER – ลดของเสีย
เคมีเกษตร: โดรน – ลดของเสีย
พอลิเมอร์: ถุงมือยาง – ลดของเสีย

ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย: TETRANYL – ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม
เคมีเกษตร: ปุ๋ย – ป้องกันฝุ่นปุ๋ย
การทำความสะอาดที่ต้องใช้ความพิถีพิถัน: การทำความสะอาดเลนส์ – ลดการใช้เคมีอินทรีย์ไฮโดรคาร์บอน

พลาสติกรีไซเคิล

โครงสร้างพื้นฐาน: NEWTLAC – พลาสติกรีไซเคิล
 
 
 

Page Top