2024/1/28

คาโอ เคมิคอลเข้าร่วมการประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18

news-022_01

news-022_02

เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยส่วนงานธุรกิจเคมีภัณฑ์สำหรับการก่อสร้าง ได้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (18th Annual Concrete Conference) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (RSP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียวสู่ความยั่งยืน การจัดแสดงเคมีภัณฑ์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนซีเมนต์ ธุรกิจคอนกรีตและธุรกิจก่อสร้าง โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากจากหลากหลายภาคส่วน เช่น บริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ บริษัทผู้ผลิตคอนกรีตและคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา เป็นต้น

news-022_03

news-022_04

ภายในงาน ส่วนงานธุรกิจเคมีภัณฑ์สำหรับการก่อสร้างได้เข้าร่วมจัดแสดงเคมีภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของคาโอ ได้แก่ MIGHTY SP-401 (High Water reducing agent for Precast concrete application) ซึ่งเป็นสารเคมีที่นำมาผสมในคอนกรีตสำเร็จรูป เพื่อช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และ NEWTLAC series (asphalt rheology modifier) สารเติมแต่งเพิ่มประสิทธิภาพในยางมะตอยสำหรับงานถนน ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากการนำพลาสติกชนิด PET ที่ใช้แล้วมาเป็นส่วนผสมในการทำถนนลาดยาง ซึ่งได้รับความสนใจจากแขกผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

Page Top