2024/3/26

คาโอ เคมิคอลเข้าร่วมงาน "กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)" จ.นครราชสีมา

news24-1

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยส่วนธุรกิจเคมีภัณฑ์ กลุ่มงานธุรกิจเคมีเกษตร เข้าร่วมงาน "กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)" จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาทักษะให้แก่ช่างในชุมชนไปสู่การเป็นผู้ให้บริการบินโดรน หรือช่างช่อมโดรนชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืน ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในการเปิดงาน

news24-2

news24-3

คาโอ เคมิคอลได้เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานเทคโนโลยีด้านการเกษตร คาโอ แอดจูแวนท์ เอ-200 ซึ่งเป็นสารเสริมประสิทธิภาพที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์การเกษตรรูปแบบใหม่โดยเฉพาะ การพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทางอากาศ (โดรน) และลดการปลิวของละอองสารเคมีออกนอกพื้นที่เป้าหมายและเสริมประสิทธิภาพให้สารเกาะติดผิวใบได้มากขึ้นเเละนานขึ้น อีกทั้งยังได้เข้าร่วมการบรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมสารจับใบเพื่อโดรนการเกษตร โดยมีคุณนรินทร์ สายันต์วิสุทธิคาม รองประธานกรรมการส่วนงานธุรกิจเคมีภัณฑ์เป็นผู้บรรยาย

Page Top